Algemene voorwaarden huurder

alles op een rijtje.

De algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen gedaan vanaf 1 februari 2019 bij Vesta Huur & Beheer B.V., www.vestahuur.nl, gevestigd te Maassluis, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69796882, hierna te noemen: “Vesta Huur & Beheer”;

 • Onder kandidaat-huurder wordt verstaan: eenieder die zich inschrijft op de website van Vesta Huur & Beheer of reageert op woonruimte waarvoor Vesta Huur & Beheer bemiddelt namens een verhuurder.
 • Onder woonruimte wordt verstaan: elk object bedoeld als woonruimte dat Vesta Huur & Beheer in haar eigen bestand heeft opgenomen en op www.vestahuur.nl is gepubliceerd om te verhuren.
 • Een inschrijving is kosteloos. De aangeboden woonruimte wordt namens de verhuurder door Vesta Huur & Beheer aangeboden.
 • Door zich in te schrijven geeft kandidaat-huurder geen opdracht tot bemiddeling aan Vesta Huur & Beheer. Vesta Huur & Beheer bemiddelt voor objecten uit haar eigen portefeuille uitsluitend namens de verhuurders van woonruimte.
 • Het ingeschreven staan als woningzoekende bij Vesta Huur & Beheer vormt geen garantie voor of een recht op het vinden van een (geschikte) woonruimte.
 • De kandidaat-huurder ontvangt na voltooiing van de inschrijving digitaal per email een overzicht van het woonaanbod wat binnen zijn of haar opgegeven zoekprofiel past.
 • Inschrijfformulieren die niet volledig zijn ingevuld, worden niet in behandeling genomen. Inschrijvingen kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen worden geweigerd of verwijderd. De inschrijving wordt 12 maanden na de inschrijvingsdatum als vervallen beschouwd. Kandidaat-huurder kan zich dan opnieuw inschrijven. Een inschrijving verloopt zodra er een akkoord op huur van een object tot stand is gekomen.
 • Een inschrijving geeft het recht om woonruimte(s) te kunnen bezichtigen, echter alleen indien u in aanmerking komt voor de des betreffende woonruimte. Een bezichtiging van een woonruimte is vrijblijvend en kosteloos.
 • Door ondertekening dan wel digitale verzending van de inschrijving machtigt de kandidaat-huurder Vesta Huur & Beheer tevens om een risico,- en credit check uit te (laten) voeren die betrekking heeft op het betalingsgedrag van de kandidaat-huurder in het verleden en/of contact op te nemen met de werkgever om de ingediende inkomstengegevens en/of werkgeversverklaring te verifiëren. Hier zijn geen kosten voor de kandidaat-huurder aan verbonden. Kandidaat-huurder is ermee bekend dat de resultaten van de risico analyse voor verhuurder aanleiding kunnen geven om niet tot toewijzing van de woonruimte over te gaan, dan wel hier nadere voorwaarden aan te stellen.
 • Het bruto maandinkomen van de kandidaat-huurder dient aan de gestelde inkomenseis te voldoen. De inkomenseis verschilt per woonruimte en wordt bepaald door de verhuurder. Vesta Huur & Beheer heeft te allen tijde de mogelijkheid om de kandidaat-huurder om actuele inkomen gegevens te vragen. Kandidaat-huurder is in deze overeenkomst particulier ofwel ‘consument’ indien hij/zij inkomen uit loondienst heeft.
 • Voor zelfstandigen gelden andere inkomensberekeningen en/of aanvullende voorwaarden. Deze worden per individueel geval bekeken. Zelfstandige ondernemers dienen minimaal een recent uittreksel uit het handelsregister bij de kamer van koophandel en een door een erkend accountant gewaarmerkt accountantsrapport te overleggen van de afgelopen 2 jaar. Kandidaat-huurder is in deze overeenkomst ‘zakelijk’ kandidaat-huurder indien hij/zij inkomen of winst uit onderneming overlegt en aangeeft een bedrijf te voeren om zodoende aan een draagkrachtnorm voor een bepaalde woonruimte te voldoen en deze woonruimte op naam van een bedrijf wordt gehuurd. Indien een zakelijk Kandidaat-huurder op persoonlijke titel wil huren dan is kandidaat-huurder ‘consument’.
 • Bij het sluiten van een huurcontract is een kandidaat-huurder die in loondienst werkzaam is minimaal 1 maand huur als waarborgsom verschuldigd. Voor zelfstandig ondernemers bedraagt de waarborgsom minimaal 2 maanden huur. De gevraagde waarborgsom kan afwijken naar aanleiding van de aangeleverde documenten of de wensen van de verhuurder.
 • Indien een kandidaat-huurder aangeeft in aanmerking te willen komen voor het huren van een woonruimte, overlegt hij/zij alle gegevens die Vesta Huur & Beheer heeft opgevraagd. Deze gegevens dienen origineel en naar waarheid ingevuld of opgevraagd te zijn. Als blijkt dat kandidaat-
  huurder valse gegevens of verklaringen heeft overlegd, kan Vesta Huur & Beheer de aanbieding intrekken en aangifte hiervan doen. Daarnaast wordt de kandidaat-huurder uitgeschreven.
 • Vóór oplevering van de huurwoning en de sleuteloverdracht dient kandidaat-huurder de huur voor de 1e periode en de borg te hebben voldaan. Daarnaast dient het huurcontract te worden ondertekend.
 • Als blijkt dat de kandidaat-huurder op basis van valse gegevens of verklaringen een woning heeft gehuurd, dan heeft de betreffende verhuurder het recht het huurcontract per direct op te zeggen. Reeds door kandidaat-huurder gemaakte kosten worden in dat geval niet gerestitueerd.
 • Kandidaat-huurder verklaart ermee bekend te zijn en gaat hiermee ook uitdrukkelijk akkoord, dat wanneer kandidaat-huurder Vesta Huur & Beheer vraagt om diensten voor zijn/haar belang uit te voeren, Vesta Huur & Beheer kandidaat-huurder daarvoor kosten in rekening kan brengen.
 • Indien kandidaat-huurder in aanmerking komt voor woonruimte waarvoor een vergunning vereist is, dan komt het verkrijgen van deze vergunning voor rekening en risico van de kandidaat-huurder zelf. Voor het huisvestingsbeleid dient kandidaat-huurder zelf informatie op te vragen bij de betreffende gemeente.
 • Met persoonlijke gegevens en informatie van kandidaat-huurders wordt uiterst vertrouwelijk omgegaan. Deze gegevens worden nimmer aan derden verstrekt of verkocht. Deze kunnen verstrekt worden aan een verhuurder van een woning waar u op reageert.
 • Alle door Vesta Huur & Beheer en haar medewerkers gedane mededelingen, toezeggingen en aangeboden overeenkomsten worden te allen tijde geacht te zijn gedaan onder het voorbehoud van goedkeuring door verhuurder van de woonruimte. Vesta Huur & Beheer kan, mede door haar afhankelijkheid van derden voor het verkrijgen van informatie, geen garantie verlenen voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door Vesta Huur & Beheer verstrekte informatie.
 • Vesta Huur & Beheer is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien verhuurder, na het tot stand komen van een huurovereenkomst, zijn verplichtingen niet nakomt. Kandidaat-huurder vrijwaart Vesta Huur & Beheer voor alle aanspraken wegens schade van de eigenaar/verhuurder en/of derden in welke vorm dan ook.
 • Vesta Huur & Beheer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een te hoge aanvangshuurprijs alsmede van onjuistheden, onvolledigheden, nietigheden of vernietigbaarheden in de huurovereenkomst welke het gevolg zijn van foutieve informatie welke door de verhuurder aan Vesta Huur & Beheer is verstrekt. Er gelden wettelijke regels voor het vaststellen van huurprijzen voor een woonruimte. De huurcommissie is in deze de toetsende instantie.

Op alle geschillen tussen kandidaat-huurder en Vesta Huur & Beheer is Nederlands recht van toepassing.

Vragen?

Vul dan onderstaand formulier in, wij nemen z.s.m. contact met je op.

Compare